Skip to main content

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན།


སྤྱི་ཟླ་ པའི་ཚེས་ ཀྱི་ཉིནམ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་
འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ཉིནམ་ཕོགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་
རྒྱལཔོ་གསུམ་པ་ སྤྱི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཡབ་
འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་དང་
ཡུམ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་ཟུང་གི་སྲས་ལུ་ གནས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་ ཁྲུས་སྤང་གི་གཟིམ་ཅུང་
ནང་ལུ་ དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་
ས་འབྲུག་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༣ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༨ ཟླ་ པའི་
ཚེས་ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་
ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།

དགུང་ལོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་ལུ་ཉམས་བཞེས་གནང་སྟེ་ དགུང་ལོ་ ༡༧ ལུ་ ཀྲོང་གསར་མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་གནས་
དང་ དགུང་ལོ་༢༢ ལུ་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་བཞེས་ནུག། དགུང་ལོ་ ༢༣ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༡་ལུ་ཨ་ཞེ་
སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་རྒྱལ་ལྕམ་ལུ་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་ཞུ་ཞིན་ན་ལས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་
གྱི་རྒྱལ་རབས་ པའི་གསེར་ཁྲི་ཁར་བྱོན་གནང་ཡི། 

རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་ མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གསེར་ཁྲི་ཁར་བཞུགས་པའི་རིང་ལུ་ དང་པ་
རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྤོ་སྟེ་ རྒྱལ༌ས༌ཐིམ༌ཕུག༌བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གསར་བཞེངས་དང་ གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་
ལམ་ལུགས་ དེང་དུས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་། ཟ་བྲན་ལམ་ལུགས་དགོངས་ཡངས་
དང་ མི་སེར་གྱི་ཁྲལ་འབུལ་ཡངས་ཆག་གནང་། རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་མཚུངས་ཀྱི་ ཐོབ་དབང་འདྲན་འདྲ་ཡོད་པར་བཟོ་སྟེ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུ་འཐུས་མི་སྦེ་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་། རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་འགོ་དང་པ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་གཏན་གཞི་བཙུགས། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་དང་ བློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེ་
ལ་སོགས་པ་ཁྲིམས༌བཟོའི༌ལྷན༌སྡེ༌དང༌ཁྲིམས༌གཞུང༌ཆེན༌མོ༌གསར༌རྩོམ༌དང༌ཁྲིམས་ཁང་གོང་མ་ལ་སོགས་པའིདྲང༌ཁྲིམས༌ལྷན༌སྡེ༌གཞི༌བཙུགས། ལྷན༌ཁག༌གི༌བློན༌པོའི༌ལམ༌སྲོལ༌བཙུགས༌ཏེ༌འཛིན༌སྐྱོང༌ལྷན༌སྡེ༌
གཞི༌བཙུགས༌གནང༌། བསྟན་པའི་རྩ་བ་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་གསར་བཙུགས་དང་ཞལ་གྲངས་ཡར་སེང་དང་རྒྱལ༌བའི༌བཀའ༌འགྱུར༌དང༌བསྟན༌འགྱུར༌གསེར༌བྲིས༌མ་གསར༌བཞེངས༌ཀྱི༌བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་བླ་ན་
མེད་པར་མཛད་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་སྲ་བརྟན
་དང་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གསར་པའི་ལམ་ལུ་བཙུགས་གནང་མིའི་ མེས་པོ་དམ་པ་སྐུ་དྲིན་ཅན་ཅིག་ཨིན། 
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་༣ པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་འདི་ལུ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་
ཡང་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ག་ར་དད་པ་དང་དགའ་ཚོར་སྦོམ་མའི་སྒོ་ལས་བཀྲིན་བསམ་ནིའི་


གོ་སྐབས་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་གཞུང་ལས་ཡང་ གཞུང་འབྲེལ་ངལ་གསོ་བཞག་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།Comments

Popular posts from this blog

Life is challenging????

Life isn't all about eating and sleeping. I think I am quite okay compare to other people but yes I have been running through difficulties like others at some point of my life. I wonder if one can do what others are doing too but not many of us are able to. Today I worked as lecturer and my job is to teach but then it is different for the others.

For some life is traveling around world and visiting places they like and explore. For some it is begging everyday and earn to eat one time food. For some it is wrestling, boxing, body building and want to gain name and fame.  For some becoming leader and politician working for the country. For some it is all about praying, meditating and working for the others good. For some it is all about business making money. For some looking for a girl friend and boy friend to date and enjoy. Some landing on the moon and mars finding what is there.

to be continued and writing after long time. please follow me as I am back.